'

Chức năng và quyền hạn của Sàn Giao dịch Bất động sản TGSGROUP

17/01/2019
Sàn Giao dịch Bất động sản TGGROUP có nhiệm vụ tổ chức và cung cấp các dịch vụ kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ cụ thể của sàn giao dịch:1. CHỨC NĂNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

Sàn Giao dịch Bất Động Sản kinh doanh các dịch vụ bất động sản như sau:

- Định giá bất động sản;

- Môi giới bất động sản;

- Tư vấn bất động sản;

- Đầu tư kinh doanh bất động sản;

- Quảng cáo bất động sản.

2. QUYỀN HẠN CỦA SÀN GIAO DỊCH

- Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản.

- Được quyền yêu cầu khách hàng (Chủ đầu tư dự án; chủ sở hữu bất động sản; người được chủ đầu tư, chủ sở hữu ủy quyền) cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng, các thông tin liên quan đến bất động sản khi đưa bất động sản lên sàn giao dịch bất động sản

- Được quyền kiểm tra các hồ sơ pháp lý, thông tin liên quan đến bất động sản trước khi đưa thông tin về bất động sản lên sàn hoặc quảng cáo bất động sản trên các phương tiện thông tin đại chúng và trước khi đăng báo, đăng trên truyền hình.

- Có quyền từ chối hoạt động kinh doanh bất động sản đối với bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ bất động sản không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chức năng hoạt động của sàn giao dịch.

- Quy định hoặc thỏa thuận về mức phí dịch vụ, các khoản thu, chi phí khác đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại sàn giao dịch.

- Thu phí dịch vụ của khách hàng.

- Yêu cầu khách hàng bồi thường cho sàn giao dịch bất động sản nếu khách hàng là người có lỗi gây ra thiệt hại cho sàn giao dịch và người khác.

- Yêu cầu khách hàng bồi thường cho sàn giao dịch bất động sản nếu khách hàng là người có lỗi gây ra thiệt hại cho sàn giao dịch và người khác.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH

- Bảo đảm bất động sản đưa vào sàn giao dịch đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản cho khách hàng và các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp.

- Thường xuyên cập nhật, công khai tại sàn giao dịch các thông tin liên quan về thị trường, chính sách chủ trương của nhà nước, văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

- Cử nhân viên giới thiệu, cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn khách hàng khảo sát bất động sản khi khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý khi giao dịch bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản.

- Cung cấp các biểu mẫu, hợp đồng cho khách hàng tùy theo từng giai đoạn giao dịch.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực đủ điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

- Đào tạo, tập huấn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông thạo nghiệp vụ kinh doanh bất động sản.

- Bồi thường thiệt hại cho khách hàng do lỗi của người đại diện hoặc nhân viên sàn giao dịch gây ra.

- Sàn giao dịch bất động sản phải hoạt động đúng nội dung đã đăng ký, thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mặt bằng Sàn Giao dịch Bất đống sản TGSGROUP

>>Xem thêm: Bộ máy tổ chức Sàn bất động sản TGSGROUP

4. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TGSGROUP

a) Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty

- Giám đốc Công ty ngoài chức năng lãnh đạo công ty theo Điều lệ và quy định của pháp luật còn là cơ quan điều hành cao nhất, quyết định mọi vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động, phương án kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản.

- Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản là người quản lý, điều hành Sàn giao dịch bất động sản.

- Giám đốc Công ty bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản theo sự đề cử của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc Công ty đào tạo, tuyển chọn, bố trí nhân sự cho Sàn giao dịch bất động sản.

- Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Sàn giao dịch.

- Ký duyệt, ban hành nội quy, quy chế tài chính của Sàn giao dịch.

- Phê duyệt chế độ lương, thưởng, tiền hoa hồng, môi giới áp dụng tài Sàn giao dịch.

- Tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Sàn giao dịch.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản.

b) Người quản lý, điều hàng Sàn Giao dịch Bất động sản

- Giám đốc Sàn Giao dịch là người điều hành hoạt động thường xuyên của Sàn Giao dịch Bất Động sản, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác của Sàn Giao dịch.

- Giám đốc Sàn Giao dịch bất động sản được bổ nhiệm có thời hạn.

Nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi hoạt động của Giám đốc (Người quản lý điều hành) Sàn Giao dịch TGSGROUP:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Sàn giao dịch trình Ban Giám đốc công ty phê duyệt.

- Ban hành bản giá phí dịch vụ bất động sản và niêm yết công khai tại Sàn giao dịch. Phí dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình biến động thị trường, chiến lược phát triển của Công ty, cũng như những thỏa thuận riêng thể hiện trong hợp đồng với khách hàng.

- Được Hội đồng quản trị ủy quyền ký đóng dấu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TGSGROUP xác nhận bất động sản được giao dịch qua sàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và đôn đốc các bộ phận thực hiện các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Được Hội đồng quản trị ủy quyền ký kết hợp đồng dịch vụ, các giấy tờ tài liệu khác, ký duyệt các khoản thu chi từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc phục vụ cho hoạt động của Sàn giao dịch.

- Trình Hội đồng quản trị Công ty các phương án tổ chức, cơ cấu bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với hoạt động của Sàn giao dịch.

- Quản lý nhân sự, phân công, bố trí công việc cho từng phòng, nhân viên của Sàn giao dịch.

- Hưởng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

- Báo cáo định kỳ hàng tuần cho Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, nhân sự của Sàn giao dịch.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình trước Hội đồng quản trị công ty.

- Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các trường hợp đột xuất, phát sinh không thuộc thẩm quyền của mình.

- Điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản của Sàn theo quy định của pháp luật, Quy chế này và các quy định của Hội đồng quản trị công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ nhân viên làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

- Đề xuất Hội đồng quản trị các chế độ lương thưởng, phụ cấp, tiền hoa hồng, môi giới áp dụng tại Sàn.

- Được quyền bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sàn.

c) Phòng hành chính - Tổng hợp

- Phòng hành chính – Tổng hợp là đơn vị của Sàn giao dich, trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám Đốc Sàn giao dịch. Đứng đầu Phòng Hành chính – Tổng hợp là Trưởng, Phó Phòng Tổng hợp do Giám đốc Công ty bổ nhiệm theo cơ chế tuyển chọn.

- Số lượng nhân viên của Phòng do Giám Đốc Sàn giao dịch tuyển dụng trên cơ sở tuyển chọn hoặc đề xuất của Trưởng, Phó phòng.

- Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm nhân viên của Phòng Hành chính – Tổng hợp theo tiêu chuẩn chung của Công ty ban hành.

Chức năng hoạt động của Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Chuẩn bị và cùng phòng chức năng thương thảo hợp đồng với khách hàng. Theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề tài chính của Sàn giao dich.

- Thực hiện các nghiệp vụ về thu phí dịch vụ, chi tiền từ các hoạt động giao dịch.

- Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng giao dịch bất động sản do các phòng ban khác thực hiện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ các hợp đồng dịch vụ và các chứng từ có liên quan đến thanh quyết toán hợp đồng.

- Quản lý và có biện pháp thu hồi các khoản nợ.

- Lập sổ sách kế toán và lưu giữ các chứng từ tài chính, kế toán.

- Thực hiện các công việc khác được giao như lao động, nhân sự, bảo hiểm xã hội, các công việc khác.

- Hỗ trợ tốt các phòng ban khác thực hiện công việc được phân công.

- Lập báo cáo định kỳ về hoạt động của Sàn.

- Lưu trữ hồ sơ các dịch vụ Sàn đã thực hiện.

d) Phòng kinh doanh

- Phòng kinh doanh là đơn vị của Sàn giao dịch, trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc Sàn giao dịch. Đứng đầu Phòng kinh doanh là Trưởng Phòng kinh doanh do Giám đốc Công ty bổ nhiệm theo cơ chế tuyển chọn.

- Số lượng nhân viên kinh doanh của Phòng do Giám đốc Sàn giao dịch tuyển dụng trên cơ sở tuyển chọn hoặc đề xuất của Trưởng, Phó Phòng giao dịch.

- Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm nhân viên của Phòng Kinh doanh theo tiêu chuẩn chung của Công ty ban hành.

Phòng Kinh Doanh Dịch vụ Bất Động sản có các chức năng:

- Thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản của Sàn giao dịch theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

- Thực hiện và kết hợp với các Công ty thành viên để thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư dự án, phân phối tiếp thị độc quyền dự án, quảng cáo bất động sản, kết hợp với các Công ty Định giá để thực hiện dịch vụ định giá tài sản, bán đấu giá tài sản.

- Khai thác, tìm kiếm nguồn hàng;

- Tìm kiếm khách hàng, bán các sản phẩm của công ty, các sản phẩm khác đang niêm yết tại Sàn giao dịch.

- Chăm sóc khách hàng, và các chế độ hậu mãi khác.

- Đề xuất các phương án kinh doanh, hoạt động kinh doanh bất động sản cho Giám đốc Sàn và Ban Giám đốc Công ty.

Phòng Kinh Doanh có các quyền:

- Phối hợp với Phòng Tài chính tổng hợp thu các khoản thu cho Sàn giao dịch như phí môi giới, hoa hồng, các khoản phí và lệ phí khác theo quy định của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Yêu cầu các phòng ban có liên quan hỗ trợ, cung cấp thông tin để thực hiện công việc.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện công việc.

- Được hưởng các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Hoạt động của các bộ phận của Phòng Kinh doanh:

- Bộ phận môi giới bất động sản:

- Khai thác và phát triển thị trường;

- Tìm kiếm khách hàng (Người mua và người bán);

- Thông qua Phòng pháp lý về tình pháp lý của Bất động sản;

- Thỏa thuận nội dung hợp đồng với khách hàng sau đó phối hợp với Phòng Pháp lý kiểm tra hợp đồng và trình Giám đốc Sàn ký hợp đồng dịch vụ.

- Hướng dẫn khách hàng, giải đáp câu hỏi của khách hàng;

- Dẫn khách hàng đi xem bất động sản;

- Cung cấp thông tin cho khách hàng, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua.

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp: tổng hợp toàn bộ hồ sơ của một hợp đồng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hợp đồng, hồ sơ này lập thành 02 bộ, phòng hành chính giữ 01 bộ, phòng kinh doanh giữ 01 bộ.

Bộ phận Quảng cáo Bất Động sản:

- Tìm kiếm khách hàng;

- Thông qua Phòng pháp lý về tính hợp pháp của bất động sản;

- Thỏa thuận nội dung hợp đồng với Khách hàng sau đó phối hợp với Phòng pháp lý kiểm tra hợp đồng và trình Giám đốc Sàn ký hợp đồng dịch vụ;

- Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bất động sản làm cơ sở cho việc quảng cáo;

- Khảo sát hiện trường bất động sản cần quảng cáo;

- Ký hợp đồng quảng cáo với các đối tác như báo đài, truyền hình….và các công ty có chuyên môn liên quan đến quảng cáo;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp: tổng hợp toàn bộ hồ sơ của một hợp đồng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hợp đồng, hồ sơ này lập thành 02 bộ phòng hành chính lưu giữ 01 bộ và phòng kinh doanh lưu giữ 01 bộ.

Bộ phận Tư vấn Bất Động sản:

- Tư vấn về pháp lý;

- Thông qua Phòng pháp lý về tính pháp lý của Bất động sản;

- Thỏa thuận nội dung hợp đồng với khách hàng sau đó phối hợp với Phòng pháp lý kiểm tra hợp đồng và trình Giám đốc Sàn ký hợp đồng dịch vụ;

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước làm dịch vụ: Công chứng, nộp thuế, làm giấy chứng nhận quyền sở hữu…;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn để làm các dịch vụ tư vấn khác;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp: tổng hợp toàn bộ hồ sơ của một hợp đồng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hợp đồng, hồ sơ này lập thành 02 bộ phòng hành chính lưu giữ 01 bộ và phòng kinh doanh lưu giữ 01 bộ.

Bộ phận Định Giá Bất Động sản:

- Tiếp xúc với khách hàng;

- Nghiên cứu hồ sơ tài sản xác định giá trị;

- Thông qua Phòng pháp lý về tính pháp lý của Bất động sản;

- Thỏa thuận nội dung hợp đồng với khách hàng sau đó phối hợp với Phòng pháp lý kiểm tra hợp đồng và trình Giám đốc Sàn ký hợp đồng dịch vụ;

- Lập kế hoạch định giá;

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp: tổng hợp toàn bộ hồ sơ của một hợp đồng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hợp đồng, hồ sơ này lập thành 02 bộ phòng hành chính lưu giữ 01 bộ và phòng kinh doanh lưu giữ 01 bộ.

e) Phòng pháp lý

- Phòng pháp lý là đơn vị của Sàn giao dịch, trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc Sàn giao dịch. Đứng đầu Phòng pháp lý là Trưởng, Phó phòng do Giám đốc Công ty bổ nhiệm theo cơ chế tuyển chọn.

- Số lượng nhân viên của Phòng do Giám đốc Sàn giao dịch tuyển dụng trên cơ sở tuyển chọn hoặc đề xuất của Trưởng, Phó phòng giao dịch.

- Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm nhân viên của Phòng pháp lý theo tiêu chuẩn chung của Công ty ban hành.

Chức năng hoạt động của Phòng Pháp lý:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch cho Giám đốc Sàn và các phòng, ban khác.

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý phát sinh tại Sàn giao dịch;

- Kiểm tra, thẩm định tính pháp lý hồ sơ của các dự án trước khi đầu tư, trước khi thỏa thuận với Khách hàng Phòng Kinh doanh phải thông qua Phòng pháp lý kiểm tra tính pháp lý của Bất động sản;

- Soạn thảo các biểu mẫu văn bản, mẫu hợp đồng của Sàn giao dịch. Trước khi trình Giám đốc sàn ký hợp đồng dịch vụ các phòng chuyên môn phải thông qua Phòng pháp lý nội dung của hợp đồng;

- Thường xuyên cấp nhận và phổ biến tại Sàn giao dịch các văn bản pháp luật mới, chủ trương, chính sách thay đổi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến ngành nghề đang hoạt động;

- Kết hợp với các bộ phận Phòng kinh doanh dịch vụ để thương lượng và soạn thảo các hợp đồng với Khách hàng.

Phòng Pháp lý có quyền hạn sau:

- Cảnh báo cho Giám đốc Sàn giao dịch và các phòng ban liên quan về các nguy cơ rủi ro từ hồ sơ pháp lý.

- Đề xuất điều chỉnh các mẫu biểu, hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và bảo vệ cho quyền lợi của Sàn giao dịch.

- Đề nghị tạm ngừng, thay đổi phương án đầu tư nếu có đủ cơ sở cho rằng việc đầu tư đó không an toàn cho hoạt động kinh doanh và thương hiệu của Sàn giao dịch, cũng như của Công ty.

- Được quyền yêu cầu cung cấp phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện công việc.

- Được hưởng các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

>> Xem thêm: Danh sách thành viên Sàn bất động sản TGSGROUP
 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn DỰ ÁN miễn phí

  • Phòng Kinh Doanh TGS Group
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0944.748.228  Ms. Hà

ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN - TGSLAND

Chào mừng bạn
Hide Buttons