'

Quy chế hoạt động tại Sàn Giao dịch Bất động sản TGSGROUP

17/01/2019
Quy chế hoạt động tại Sàn Giao dịch Bất động sản TGSGROUP:

1. Nguyên tắc hoạt động của Sàn giao dịch


- Hoạt động kinh doanh bất động sản tại sản giao dịch công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại quy chế này.

- Nhân viên của sàn giao dịch bất động sản cung cấp đúng, đầy đủ và chính xác các thông tin về bất động sản giao dịch, các thông tin liên quan cho khách hàng tham gia.

- Đảm bảo tính khách quan, chính xác và lành mạnh trong các hoạt động giao dịch tại sàn.

- Bất động sản và các yêu cầu dịch vụ kinh doanh bất động sản tham gia giao dịch tại sàn giao dịch phải đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật và quy chế này.

- Giao dịch kinh doanh bất động sản tại sàn giao dịch đều được thành lập thành hợp đồng hoặc văn bản giao dịch khác theo quy định của luật.

- Mọi hoạt động giao dịch bất động sản và liên quan giao dịch bất động sản trong hệ thống của công ty, các công ty thành viên đều được thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản, tuân theo quy định tại quy chế này.

2. Trách nhiệm của Sàn đối với khách hàng


Cung cấp, niêm yết các quy định, quy chế giao dịch, trình tự giao dịch cho Khách hàng.

- Công bố mức phí, tiền hoa hồng và các chi phí khác nếu có trước khi giao dịch.

- Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý bất động sản trước và trong khi giao dịch.

- Cử nhân viên tiếp nhận các thông tin và tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu giáo dục của Khách hàng nhanh chóng có kết quả.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp có nghiệp vụ.

- Xác nhận các giao dịch đã giao dịch thành công trên Sàn giao dịch theo mẫu phiếu xác nhận được quy định.

- Niêm yết chính xác thông tin về hàng hóa giao dịch tại Sàn do Khách hàng cung cấp trong thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa giao dịch trên Sàn giao dịch theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký với Khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về bất động sản được niêm yết trên Sàn giao dịch.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của khách hàng đối với Sàn


- Đảm bảo tính hợp pháp của bất động sản khi yêu cầu niêm yết trên Sàn giao dịch theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đó;

- Cung cấp các giấy tờ cần thiết để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các giấy tờ đó;

- Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng dịch vụ ký với Sàn giao dịch;

- Trả các khoản phí dịch vụ theo hợp đồng đã ký với Sàn giao dịch;

- Phải thông báo cho Sàn giao dịch biết trước 01 (một) ngày nếu Khách hàng đồng thời niêm yết bất động sản của mình đồng thời ở nhiều Sàn giao dịch và phải thông báo ngay khi bất động sản đã được giao dịch thành công tại một Sàn giao dịch khác. Nếu vi phạm nghĩa vụ báo trước này Khách hàng phải bồi thường thiệt hại do vi phạm quy định này;

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Quy trình thực hiện các dịch vụ về bất động sản tại Sàn Giao dịch Bất động sản TGSGROUP


Quy trình chung gồm các bước sau:

- Bước 1: Khách hàng gặp Lễ tân thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp trình bày yêu cầu của mình;

- Bước 2: Lễ tân xem xét đưa khách làm việc với Bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh doanh;

- Bước 3: Bộ phận Nghiệp vụ xem xét yêu cầu của Khách hàng, hồ sơ pháp lý, tổng hợp hồ sơ, soạn thảo hợp đồng;

- Bước 4: Bộ phận Nghiệp vụ đưa hợp đồng, hồ sơ pháp lý về Phòng Pháp lý để thẩm định tính đúng đắn của hồ sơ;

- Bước 5: Chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận Nghiệp vụ để thương thảo với Khách hàng về hợp đồng và trình Giám đốc ký hợp đồng;

- Bước 6: Chuyển hợp đồng về Phòng Hành chính để lưu và làm thủ tục thu lệ phí.

- Bước 7: Bộ phận Nghiệp vụ thực hiện các dịch vụ theo chuyên môn.

- Bước 8: Thông báo cho Khách hàng về kết quả dịch vụ đã thực hiện;

- Bước 9: Trình Giám đốc ký Chứng thư định giá, chứng nhận giao dịch, kết quả đấu giá…;

- Bước 10: Phòng Nghiệp vụ yêu cầu Khách hàng trả tiền dịch vụ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, thanh lý hợp đồng;

- Bước 11: Phòng Kinh doanh trả kết quả cho Khách hàng và tập hợp 2 bộ hồ sơ lưu tại Phòng Hành chính và lưu tại Phòng Kinh doanh.

5. Quy định về quản lý thông tin, cung cấp thông tin về bất động sản


- Thông tin về bất động sản được quản lý tại Sàn theo hệ thống quản lý dữ liệu chung của Sàn;

- Sàn có trách nhiệm công khai những thông tin về bất động sản theo quy định của pháp luật;

- Sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực cho Khách hàng để khách hàng lựa chọn;

- Sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực chính xác về tình hình giao dịch bất động sản cho cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu.

6. Quy định về giao dịch bất động sản trên sàn


- Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin (Theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản) về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại Sàn giao dịch để Khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 07 (bảy) ngày tại Sàn giao dịch. Trong thời hạn nêu trên, thông tin về tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải được đăng tải tối thiểu 03 (ba) số liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương, tối thiểu 01 (một) lần trên đài truyền hình địa phương nơi có dự án và trên trang website (nếu có) của Sàn giao dịch bất động sản. Chi phí đăng tải thông tin do chủ đầu tư chi trả;

- Khi hết thời hạn công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều này, chủ đầu tư (hoặc sàn giao dịch bất động sản được ủy quyền) được tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã công khai. Trường hợp cùng một loại bất động sản có từ 02 (hai) Khách hàng đăng ký trở lên hoặc số Khách hàng đăng ký nhiều hơn số lượng bất động sản thì chủ đầu tư (hoặc Sàn giao dịch bất động sản được ủy quyền) phải thực hiện việc lựa chọn Khách hàng theo phương thức bốc thăm hoặc đấu giá. Việc đặt cọc trước khi triển khai bốc thăm hoặc đấu giá bất động sản do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, tối đa không quá 5% giá trị tài sản đấu giá.

7. Phí dịch vụ tại Sàn Giao dịch Bất động sản TGSGROUP


Mức phí dịch vụ này do Công ty quy định trong từng thời kỳ căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường. Tùy vào từng dịch vụ cụ thể, phí dịch vụ được xác định như sau:

a) Đối với dịch vụ môi giới:


- Thù lao môi giới: Là số tiền khách hàng (Người bán) phải nộp khi ký hợp đồng môi giới không phụ thuộc vào kết quả của việc môi giới (Kể cả không môi giới thành công hoặc khách hàng không có nhu cầu nữa) được quy định cụ thể được ban hành từng năm niêm yết công khai tại Sàn giao dịch.

- Khung giá thù lao:

+ Đối với lô đất, nhà riêng lẻ: Từ 500.000 VND đến 3.000.000 VND/Căn;

+ Đối với dự án: 000.000 VND – 10.000.000 VND/Dự án.

- Hoa hồng môi giới: Là số tiền Khách hàng (Người bán) phải trả khi giao dịch thành công. Mức hoa hồng được ban hành từng năm niêm yết công khai tại sàn và được Khách hàng thỏa thuận trước khi ký hợp đồng. Tiền hoa hồng chỉ được Khách hàng trả khi môi giới thành công.

Bảng tính khung giá hoa hồng môi giới

b) Đối với dịch vụ Định giá:


Mức phí dịch vụ được ban hành từng năm tùy theo từng loại dịch vụ cụ thể. Các mức phí dịch vụ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TGSGROUP sẽ ban hành từng năm làm cơ sở để đàm phán, thỏa thuận với Khách hàng trước khi ký hợp đồng dịch vụ.

Bảng tính khung giá Định giá Bất Động sản
 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn DỰ ÁN miễn phí

  • Phòng Kinh Doanh TGS Group
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0944.748.228  Ms. Hà

ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN - TGSLAND

Chào mừng bạn
Hide Buttons